ಔ Norah ಔ

2:26 PM Mal0ra 0 Comments Category :

                    Skin:             .::WoW Skins::. Norah Dark BB 05       NEW  !!!
                    Eyes:             -POUDRE- [Eyes] - 05 - Winter Blu       NEW  !!!
                    Lashes:         -POUDRE- [Eyelashes] - Mesh -       NEW  !!!
                    Lips:            <Toxic Bish> Bish Lips Tattoo     Antique  
                    Necklace / Earrings:          +:+WTG+:+ **chamomile**       NEW  !!!
                    Lace Bra / Pants:    +Missnoise_style+ urban Girl With mesh leopard pants   NEW  !!!    
                    Tattoo:             :::insanya::: Tattoo - Strong Spirit - Full Body    NEW  !!!
                    Bracelets:        Bracelet WRP Gold -RYCA-     NEW  !!!
                    Nails:            [Style X] Long Rounded Nails Sizes    NEW  !!!
                    Feets:          Slink Womens Medium Barefeet Rigged     NEW  !!!

RELATED POSTS

0 comentarios