ౠౖ Beauty ౠౖ

3:24 PM Mal0ra 0 Comments Category :


                    Hair:                    [Castellian] Rachel Hair - Hollywood      NEW  !!!
                    Skin:                    .::WoW Skins::. Zaytuna Medium       NEW  !!!
                    Tattoo:                 .:SS:. Love Is A Battlefield Tattoo      NEW  !!!
                    Necklace:            ROPE-CHAIN MID GOLD -RYCA-     NEW  !!!
                    Sunglasses:           Sunglasses LS Black/Gold -RYCA-       NEW  !!!
                    Corset:                 M I N D B U R Y - Sophie Corset  various colours Siria's Fashion Room
                    Bracelets:             Bracelet WRP Gold -RYCA-         NEW  !!!
                    Rings left hand:        RING BANDS CHAIN GOLD [leftt-hand] -RYCA-   NEW  !!!
                    Rings right hand:      RING TRNA GOLD (for right-hand) -RYCA-   NEW  !!!
                    Pants:                     *chronokit* Cropped Sarrouel Pants Pink    NEW  !!!
                    Sneakers:            Blackburns Mesh Hi-Tops White Leather Colorable     Gift

RELATED POSTS

0 comentarios