ಔ Kirsten ಔ

8:29 AM Mal0ra 0 Comments Category :

                  Hair:            Tameless Hair Kirsten -         NEW  !!!
                  Skin:            .::WoW Skins::. AmyLee Sunkissed       NEW  !!!
                  Earrings:            +:+WTG+:+ **Wild-Giraffie** ear-pierces      NEW  !!!
                  Necklace:          NECKLACE HEARTS GOLD -RYCA-     NEW  !!!
                  Dress:              ROSES DRESSY by Mag<3.B        NEW  !!!
                  Bracelets:          +:+WTG+:+ **Wild-Leopard** jeweled nails & bangles    NEW  !!!
                  Hands:                Slink AvEnhance Hands Female      NEW  !!!
                  Shoes:              >.H.C.< SHARON 1.5*      NEW  !!!
                  Poses:             Flash Friendly Poses - Stands 036-040      NEW  !!!

RELATED POSTS

0 comentarios