ஓ Ilaria ஓ

8:54 AM Mal0ra 0 Comments Category :

                      Hair:                      little bones. Temptation      Group Gift  !!!
                      Skin:                      -POUDRE- Ilaria - NOV. -     Group Gift !!!
                      Eye Makeup:         -The Silence- Sombras " Spirit"     NEW  !!!
                      Lips:                      Eyelure Kiss Me - lips 6 pack      NEW  !!!
                      Lollipop:                - DAMNED - Lollipop SLX     Gift !!
                      Dress:                   !Fabouzz - Ladies Hooded Sport Dress (Bunny)  Siria's Fashion Room
                      Hands:                   Slink AvEnhance Hands Female - Gesture     NEW  !!!
                      Feet:                     Slink Womens Medium Barefeet Rigged       NEW  !!!

RELATED POSTS

0 comentarios